Од 164. седница на Владата: Утврден Буџетот 2020; 3000 денари месечен Младински додаток за младите во производна дејност; Ќе се воспостават регионални центри за стручно образование; Донесена Програмата за поддршка на печатените медиуми за 2019

Објавено на 13.11.2019 во 18:30:44 часот | Македонија

* Реклами ----------------------------------------------------------------------------------------
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Реклами  ---------------------------------------------------------------------------------

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

На редовната 164. седница на Владата на Република Северна Македонија е утврден Буџетот за 2020 година во согласност со стратешките приоритети на Владата за наредната година како што се, меѓу другото, обезбедување на социјална сигурност и заштита за граѓаните, создавање на поволна деловна клима со политики на соработка со бизнис-секторот, социјалните партнери, заштита на работничките права, недискриминација, зголемена ефикасност, како и поддршка и развој на малите и средни претпријатија, отворање на нови работни места со активни мерки за вработување и зголемување на нивото на платите во економијата, како и интеграцијата во НАТО и започнување и успешно водење на процесот на преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија.

* Реклами  ---------------------------------------------------------------------------------

    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вкупните приходи на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година се планираат на ниво од 222,3 милијарди денари, а расходите се планирани на ниво од 239,7 милијарди денари. Вака планираните приходи и расходи резултираат со намалување на буџетскиот дефицит на ниво од 2,3% од БДП или 17.385 милиони денари во апсолутен износ. Планираниот дефицит е во согласност со Фискалната стратегија на Република Северна Македонија 2020-2022 и ја потврдува силната определба за фискална консолидација, проследена со натамошна буџетска дисциплина и обезбеден значителен фискален простор за поддршка на домашната економија и граѓаните и инфраструктурни проекти.

На оваа седница Владата го утврди Предлог-законот за младински додаток, и ќе го достави на усвојување до Собранието на Република Северна Македонија.

* реклами  -------------------------------------------------------------------------------------

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Младинскиот додаток, во висина од 3000 денари месечно, ќе им се исплаќа на млади лица до 23 години со завршено најмалку средно образование и кои се во работен однос со задолжително социјално осигурување во производствена дејност, потоа на младите лица кои се отстапени кај работодавач-корисник од производствена дејност од страна на приватна агенција за вработување, како и на млади индивидуални земјоделци со задолжително социјално осигурување.

Целта на законот за младински додаток е поттикнување на вработување на младите лица во дејностите на производството по завршување на средното образование, со што ќе се допринесе до подобрување на нивниот животен стандард и задоволување на потребите на работодавачите со соодветно квалификувана работна сила.  Законот ќе придонесе за подобрување на севкупните економски односи, ќе го поттикне економскиот раст на економијата, а со тоа ќе се придонесе за зголемен вкупен економски раст и развој во Република Северна Македонија.

* реклами  ----------------------------------------------------------------------------------

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Министерство за труд и социјална политика го предложи, а Владата го утврди Предлог-законот за неевидентирани лица во матична книга на родени и ќе го предложи на усвојување во Собранието на Северна Македонија.

Цел на овој закон е неевидентираните лица во матичните книги на родените да се стекнат со својство на лице со посебен граѓански статус, заради остварување право за образование, здравствена заштита, социјална заштита и вработување со задолжително социјално осигурување согласно закон.

На оваа своја седница Владата ја разгледа и усвои информација со предлог за воспоставување на регионални центри за стручно образование и обука и донесе заклучок да го задолжи Министерството за образование и наука да изготви Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за средно стручно образование и во рок од пет дена да го достави до Владата на Република Северна Македонија со утврдени градови и училишта кои ќе се трансформираат во регионални центри за стручно образование и обука.

 * реклами  ----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

На предлог на Министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, на оваа своја седница Владата го донесе новиот текст на Програмата за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2019 година.

Средствата за реализација на оваа програма, утврдени со Буџетот за 2019 година се во износ од 50.000.000 денари, а Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ќе објави Јавен повик за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за пријавување на интерес за средствата од оваа програма во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на оваа програма.

 

 

loading...

 

Македонија

Свет